Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Fashion Support B.V, gevestigd te Zevenaar, hierna te noemen “De Nederlandse”, geldend vanaf 1 juli 2023.

Artikel 1. Geldigheid dezer voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen van De Nederlandse en op overeenkomsten met De Nederlandse waarin naar deze voorwaarden is verwezen, ook wanneer de voorwaarden zelf niet ter hand zijn gesteld.
 2. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing via regelmatige verwijzing op facturen, op aanmaningen en in brieven (faxen en e-mails daaronder begrepen).

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De Nederlandse: de opdrachtnemer die op basis van deze voorwaarden werkzaamheden verricht, een advies verstrekt, dan wel materialen levert;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie De Nederlandse op basis van deze voorwaardenwerkzaamheden uitvoert, diensten en/of goederen levert;
 • Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen De Nederlandse en de opdrachtgever met betrekking tot de overeenkomst;
 • Verpakking: elk verpakkingsmateriaal waarin goederen verpakt aan  De Nederlandse worden aangeboden;
 • Dag: kalenderdag;
 • Werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens Collectieve Arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantie of een andere niet-individuele vrije dag;
 • Schriftelijk: vastlegging op papier, per fax of langs elektronische weg.

Artikel 3. De aanbieding

 1. Aanbiedingen van De Nederlandse zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Aanbiedingen die zijn aanvaard kunnen door De Nederlandse binnen 5 werkdagen na kennisneming van die aanvaarding schriftelijk (per fax of e-mail daaronder begrepen) worden afgewezen.

Artikel 4. Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van de algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Indien de aard of uitdrukkelijke inhoud van de overeenkomst toelaat dat de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt, moeten die ook schriftelijk worden gemeld. Worden wijzigingen doorgegeven op andere wijze, dan is het risico voor onjuiste of te late uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien een toegelaten wijziging in de oorspronkelijke opdracht leidt tot hogere kosten dan in de aanbieding of overeenkomst stond vermeld, worden deze kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Bijvoorbeeld: een andere plaats van aflevering of latere aflevering waardoor opslagkosten ontstaan. Voor kostenverhogingen die voor de opdrachtgever niet voorzienbaar zijn geldt, dat deze direct schriftelijk door De Nederlandse worden gemeld onder opgave van de hoogte. Zonder schriftelijk protest binnen twee werkdagen geldt die opgave als aanvaard.
 4. Kostenbesparingen wegens wijzigingen als bedoeld in lid 2 zullen aan de opdrachtgever worden doorgegeven onder aftrek van 10% voor administratiekosten.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Nederlandse is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen waarbij De Nederlandse onverminderd verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de overeenkomst.
 2. Opdrachten, afgegeven aan vertegenwoordigers of ondergeschikten van De Nederlandse zijn voor de opdrachtgever bindend.
 3. Afspraken met of toezeggingen door ondergeschikten en/of vertegenwoordigers binden De Nederlandse niet, tenzij deze schriftelijk door De Nederlandse zijn bevestigd.

Artikel 6. Prijzen

 1. Alle prijzen, dus ook die van eventuele kortingen, zijn excl. BTW.
 2. De prijs waartegen De Nederlandse de opdracht heeft aanvaard, is gebaseerd op de ten tijde daarvan geldende prijzen van grondstoffen, materialen, vrachten, lonen en andere prijsbepalende factoren.
 3. Tenzij in de aanbieding of in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, is De Nederlandse bevoegd om na drie maanden sinds de ondertekening van de overeenkomst schriftelijk een prijsverhoging voor te stellen wegens verhoging van kostprijselementen die De Nederlandse niet kan beïnvloeden. Deze bevoegdheid vervalt niet doordat De Nederlandse er op enig moment of gedurende enige tijd geen beroep op heeft gedaan.
 4. Wanneer het voorstel niet binnen vijf dagen schriftelijk is afgewezen, geldt het als aanvaard. Wordt het voorstel afgewezen, is De Nederlandse bevoegd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van twee maanden. Gedurende die periode blijft de oorspronkelijk overeengekomen prijs van toepassing.
 5. Onder kostprijsverhogende elementen als bedoeld in lid 3 vallen in ieder geval stijgingen in de prijzen, uitgedrukt of omgerekend in euro’s, bij opdrachtnemers van De Nederlandse van alle goederen of zaken die De Nederlandse nodig heeft of aanwendt bij de uitvoering van de overeenkomst, verhoging van lonen, verhoging of invoering van sociale lasten, belastingen of andere heffingen, ook als deze stijgingen het gevolg zijn van wijzigingen in de waardeverhouding van valuta’s.

 Artikel 7. Levertijden

 1. Tenzij in de aanbieding of overeenkomst uitdrukkelijk anders vermeld, zijn levertijden bij benadering vastgesteld en gaan in wanneer de aanbieding schriftelijk is aanvaard of de overeenkomst door beide partijen is getekend.
 2. De Nederlandse is gehouden al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de levertijden te realiseren.
 3. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van omstandigheden die De Nederlandse niet kan beïnvloeden – zoals tijdig bestelde materialen die niet tijdig worden geleverd – wordt de levertijd verlengd. De Nederlandse zal in dat geval alle redelijkerwijs van haar te verwachten inspanningen leveren om de oorzaak van de vertraging op te heffen.
 4. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op opschorting van zijn verplichtingen.
 5. In het geval de levertijd een fatale termijn inhoudt, is enkele overschrijding daarvan geen grond voor ontbinding van deze overeenkomst, tenzij in de aanbieding of de schriftelijke overeenkomst anders is neergelegd.
 6. Een op overschrijding van de in lid 5 bedoelde levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

Artikel 8. Levering en risico

 1. Alle goederen, materialen en hulpmaterialen, die zich in de gebouwen, opslagplaatsen of op het terrein van De Nederlandse bevinden, blijven voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient voor eigen rekening zorg te dragen voor een eventuele verzekering van de in de voorgaande zin genoemde goederen en materialen.
 2. Levering vindt plaats af fabriek of magazijn van De Nederlandse, tenzij in de aanbieding of overeenkomst uitdrukkelijk anders is vastgelegd. Ook indien De Nederlandse zorgdraagt voor transport en aflevering door een derde op een door de opdrachtgever opgegeven adres, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Indien franco levering op een door opdrachtgever opgegeven adres is overeengekomen en dat adres is niet op een gebruikelijke wijze bereikbaar, komen de extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Indien een gedeelte van de opdracht gereed is, kan De Nederlandse naar keuze dit gedeelte leveren of wachten  tot de gehele order gereed is, tenzij in de aanbieding of de overeenkomst anders is bepaald. Wanneer gedeeltelijke levering plaatsvindt, dan zal daarvoor een factuur worden gezonden, die binnen de hierna in artikel 10 genoemde betalingstermijn moet worden voldaan. Het is de afnemer niet toegestaan met betaling van deze factuur te wachten, totdat algehele levering heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van De Nederlandse onafhankelijke omstandigheid die nakoming verhindert, ook al was die verhindering bij de aanbieding of bij het ondertekenen van de overeenkomst al ingetreden of te voorzien, zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, staking, overheidsmaatregelen, brand, gebrek aan grondstof, defecten aan machines, transportmoeilijkheden, niet tijdige levering door leveranciers en het optreden van deze omstandigheden bij derden die De Nederlandse nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Tenzij anders bepaald in de aanbieding of de schriftelijke overeenkomst, dan wel tenzij uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, worden de verplichtingen uit de overeenkomst enkel opgeschort voor de duur van de verhindering. In dat geval is echter ieder van partijen bevoegd tot onmiddellijke opzegging indien de verhindering langer dan drie maanden heeft geduurd. De opdrachtgever kan deze termijn verkorten door aan te tonen dat een derde wel de overeengekomen prestaties kan verrichten zonder verhindering. In dat geval kan De Nederlandse aanspraak maken op vergoeding van inklarings-, verpakkings- en opslagkosten.
 3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is De Nederlandse gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij in de aanbieding of overeenkomst anders is bepaald. Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of schuldvergelijking op een door De Nederlandse aan te wijzen bankrekening.
 2. Bij niet-tijdige betaling is vanaf de vervaldag de facturen 1% rente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een gehele maand zal worden gerekend.
 3. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet stipt nakomt, is De Nederlandse tevens bevoegd het nog niet uitgevoerde gedeelte der overeenkomst te annuleren, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 4. De opdrachtgever verplicht zich alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die De Nederlandse moet maken voor de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, zoals de invordering van enig opeisbaar bedrag.
 5. Onder de buitengerechtelijke kosten vallen alle advocaatkosten – derhalve ook die kosten die niet vergoed worden via een proceskostenveroordeling – en een redelijke vergoeding voor managementuren of uren van medewerkers die administratieve ondersteuning moeten bieden, ook wanneer dit geschiedt ten behoeve van een gerechtelijke procedure. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de door De Nederlandse te vorderen hoofdsom met een minimum van € 500,00 BTW.

Artikel 11. Retentierecht

 1. De Nederlandse heeft voor elke openstaande vordering op de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, het recht van terughouding op de onder haar berustende goederen van de opdrachtgever, totdat de betreffende vorderingen volledig zijn voldaan.
 2. Indien De Nederlandse het retentierecht heeft ingeroepen jegens de opdrachtgever en de opdrachtgever desondanks nalaat om de betreffende openstaande vorderingen te voldoen, heeft De Nederlandse het recht om de onder haar berustende goederen van de opdrachtgever te verkopen en uit de opbrengst daarvan haar vorderingen te voldoen.
 3. De Nederlandse kan eerst gebruikmaken van het in lid 2 genoemde recht, indien de betalingstermijn van de facturen die betrekking hebben op de in lid 2 genoemde goederen met meer dan drie maanden is overschreden.
 4. Als de verkoop méér opbrengt dan hetgeen de opdrachtgever aan De Nederlandse verschuldigd is, zal De Nederlandse deze meeropbrengst in depot stellen bij een advocaat of een notaris. De Nederlandse is over deze meeropbrengst geen rente verschuldigd.
 5. Als de verkoop minder opbrengt dan hetgeen de opdrachtgever aan De Nederlandse verschuldigd is, blijft de opdrachtgever voor het restant aansprakelijk en is De Nederlandse gerechtigd alle daaraan verbonden kosten als bedoeld in artikel 10, leden 3 tot en met 5 aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem verstrekte gegevens. Indien deze onjuist of onvolledig zijn en als gevolg daarvan De Nederlandse nadeel ondervindt, is de opdrachtgever gehouden dat nadeel te vergoeden, behoudens in het geval De Nederlandse wist of kon weten dat de gegevens onjuist of onvolledig waren en geen uitdrukkelijke bevestiging heeft gevraagd van die juistheid of volledigheid.
 2. De Nederlandse is nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor kosten, schaden en interessen, welke voor de opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan, als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van De Nederlandse, door haar ingeschakelde derden of van zaken al of niet onder opzicht van De Nederlandse of van door De Nederlandse geleverde goederen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van De Nederlandse of haar werknemers. In het laatst bedoelde geval, zal de schadeplichtigheid van De Nederlandse beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat gedurende de laatste zes maanden voor het schadeveroorzakende evenement aan de opdrachtgever is gefactureerd en door deze is betaald.
 3. De opdrachtgever is gehouden De Nederlandse te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schaden, kosten in interesten waarvoor De Nederlandse door derden ter zake het hiervoor gestelde mocht worden aangesproken.
 4. Indien De Nederlandse hetzij op grond van de aanbieding of de schriftelijke overeenkomst, hetzij op grond van bedrijfsbeleid een verzekering heeft gesloten ter dekking van de in lid 2 bedoelde aansprakelijkheid, zal de beperking in lid 2 worden opgeheven voor zover de schade wordt gedekt onder die polis. Indien meerdere opdrachtgevers een claim hebben ingediend, kan – afhankelijk van de polisvoorwaarden die op dat moment gelden – een opdrachtgever aanspraak maken op de beperking uit de vorige volzin. Indien de polisvoorwaarden hieromtrent niets regelen, geldt de aanspraak van de opdrachtgevers naar rato en is De Nederlandse niet aansprakelijk voor alle meerdere schade.

Artikel 13. Reclames

 1. Onder reclames worden verstaan ernstige grieven van de opdrachtgever ter zake geleverde goederen/diensten; onder reclames worden niet verstaan geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, model en afwerking of klachten over de enkel de verpakking.
 2. Alle reclames moeten schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van het geleverde geschieden rechtstreeks aan De Nederlandse bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt heeft. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering te hebben aanvaard.
 3. Indien franco huis is geleverd bij klanten van de opdrachtgever, geldt in afwijking van lid 2 een termijn van 10 dagen na aflevering.
 4. In het geval van een gerechtvaardigde en door De Nederlandse erkende reclame, is De Nederlandse verplicht de goederen terug te nemen en opnieuw te bewerken. De kosten van toezending en de kosten van hernieuwde aflevering aan de opdrachtgever of de derde komen voor rekening van De Nederlandse. Iedere verdere schadevergoeding is uitgesloten. Artikel 12 is overigens van overeenkomstige toepassing.
 5. Terugzending der goederen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever en is slechts mogelijk nadat De Nederlandse daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 6. Reclames geven de opdrachtgever geen recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 14. Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 3, is iedere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip De Nederlandse of de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of voorlopige surseance van betaling aanvraagt, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Voorts geldt de ontbindingsbevoegdheid indien – in het geval van een natuurlijk persoon – deze onder curatele is gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of onderdelen ervan verliest.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15. Adviezen

Indien aan De Nederlandse advies wordt gevraagd over de wijze van bewerking van de goederen, zal deze naar beste weten worden verstrekt. De Nederlandse aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade die goederen oplopen als gevolg van haar advies behoudens het bepaalde in artikel 12 lid 4.

 

Artikel 16. Aan- en afgeleverde hoeveelheden

 1. Voor aangeleverde hoeveelheden goederen geldt niet de opgave van de opdrachtgever. In aanwezigheid van de chauffeur van de opdrachtgever zullen de aangeleverde verpakkingen (dozen of anderszins) door werknemers van De Nederlandse worden geteld. De inhoud van de verpakkingen wordt niet geteld. Van deze telling wordt een schriftelijke mededeling gemaakt die de betrokken chauffeur mede ondertekent. Deze schriftelijke mededeling is bindend voor zowel De Nederlandse als de opdrachtgever.
 2. De onverpakte hangende goederen worden niet direct bij ontvangst geteld, maar pas op een later tijdstip.
 3. De Nederlandse deelt schriftelijk aan de opdrachtgever eventuele geconstateerde afwijkingen in de geleverde goederen mee.
 4. De door De Nederlandse afgeleverde hoeveelheden goederen/verpakkingen blijken uit de vrachtlijst of anderszins opgemaakte mededeling, die door de chauffeur van de vervoerder of de opdrachtgever wordt ondertekend. De opdrachtgever accepteert de inhoud van de verpakking behoudens tegenbewijs.

Artikel 17. Toepasselijk recht

 Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 18. Geschillen

 Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om een voorziening in kort geding te vragen, worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

 

Artikel 19. Diversen

 1. De administratieve gegevens van De Nederlandse zijn – behoudens bewijs van het tegendeel – beslissend.
 2. Indien uit het elektronische systeem van De Nederlandse blijkt dat een mededeling digitaal aan de opdrachtgever verzonden is, dient dat als bewijs – behoudens bewijs van het tegendeel – dat die mededeling door de opdrachtgever ontvangen is.
 3. Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden nietig mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.